Vilkår

Senest opdateret: 01/03/2018

Teknisk support:

Denne kan udøves via chat, telefon eller fjernstyring af enheden.

Teknisk support gives fra Helpti`s side af, uden garanti af nogen art. Det er alene dit ansvar at fuldføre en sikkerhedskopi af alt dit eksisterende data, software og programmer, før modtagning af teknisk support. I løbet af den tekniske støtte, forbeholder Helpti sig rettigheden til at bestemme om det tekniske spørgsmål ligger uden for rammerne af den tekniske support. Dermed forbeholder Helpti sig ret til at nægte, suspendere eller opsige den tekniske support i eget skøn.

Garanti og service

Ud over support fraskriver Helpti alle garantier direkte eller indirekte i forbindelse med supporten.

Helpti frasiger sig hermed udtrykkeligt enhver underforstået garanti, herunder tabt af data, rygte, arbejdsstop, computer eller funktionssvigt. Samt ikke overtrædelse af tredjemands rettigheder ved filtering, deaktivering eller/og ved at fjerne trdjeparts software, spyware, adware, emails, dokumenter, reklamer eller lign.

Du anerkender også, at oplysninger der er krypteret, kan ikke blive ukrypteret hvis din harddisk har beskadiget dele eller bliver ødelagt. Helpti kan ikke holdes ansvarlig for adgang til dine oplysninger I den situation at du har givet din adgangskode til en tredjepart, eller har undladt at anvende rimelige bestræbelser på at beskytte sådanne oplysninger, adgangskode, svar på udfordrende spørgsmål eller for brugerfejl. 

Vi anbefaler kraftigt at du sikkerhedskopierer dit data så ofte som muligt. Du skal til enhver tid være under en forpligtelse til at begrænse dit tab.

Såfremt det ikke er godkendte licenser der er på produkterne yder vi ikke service på disse.

Data indsamling:

Helpti informerer dig om at i visse programmer eller produkter, benyttes der af dataindsamlings teknologi for at indsamle tekniske oplysninger (herunder mistænkelige filer), for at forbedre de produkter, for at give relaterede tjenester, for at tilpasse dem, og for at forhindre ikke-licenseret eller ulovlig brug af produktet eller skader som følge af malware produkter. Du accepterer, at Helpti kan anvende sådanne oplysninger som en del af de tjenester der leveres i forhold til produktet og til at forebygge og stoppe malware-programmer der kører på din computer. Ved at acceptere denne aftale, anerkender og accepterer du, at den anvendte sikkerhedsteknologi kan scanne trafikken i en upersonlig tilstand for at opdage malware og forebygge skader som følge af malware produkter. Du anerkender og accepterer, at Helpti kan levere opdateringer eller tilføjelser til dit program eller produkt som bliver automatisk hentet ned på din computer.

Generelt

Denne aftale er underlagt lovgivningen i Danmark og internationale ophavsretlige regler og traktater. Den danske domstol skal bruges til at afgøre enhver tvist, der udspringer af disse

Licensbetingelse.

Intet i denne Licensaftale vil mindske eventuelle rettigheder de måtte have i henhold til gældende lovgivning om forbrugerbeskyttelse eller andre gældende love i dit retsområde, der ikke kan fraviges ved aftale. I tilfælde af ugyldigheden af en bestemmelse i denne aftale, skal den ugyldighed ikke påvirke gyldigheden af de resterende dele af denne aftale. I forbindelse med kampagner giver du Helpti lov til at kontakte dig telefonisk med disse tilbud.

F-secure vilkår
Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på F-Secures websted tilbydes, "som det er" og "som tilgængelig". Der ydes ingen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, i forbindelse med tilgængeligheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af indholdet på webstedet. I det omfang gældende lovgivning gør det muligt, kan F-Secure ikke holdes ansvarlige for direkte, indirekte eller afledte skader, der stammer fra brug af eller manglende mulighed for at bruge siderne på webstedet.

Sikkerhed og datafortrolighed

F-Secure forpligter sig til at sikre dine oplysninger. For at forhindre uautoriseret adgang eller offentliggørelse, sikre nøjagtigheden af data og sikre korrekt brug af oplysninger har vi iværksat passende fysiske, elektroniske og administrative procedurer for at sikre og beskytte de oplysninger, vi indsamler online. Oplysninger om vores privatlivspraksis findes her .

Ændringer

Vilkårene er ikke udtømmende, og der kan være yderligere vilkår, hvad angår bestemt indhold, tjenester eller funktionalitet. F-Secure reserverer retten til når som helst at ændre sider eller nægte adgang til dem. Ændringer i denne politik udgives på denne URL-adresse, og de vil være gældende på tidspunktet for udgivelsen. Du er velkommen tilbage hertil for at læse eventuelle opdateringer.

F-Secure licensvilkår

VIGTIGT! - FØR DU FÅ HJÆLP TIL AT INSTALLERER ELLER BRUGER F-SECURE-SOFTWAREN, SKAL DU LÆSE FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR ("VILKÅR") OMHYGGELIGT IGENNEM. VED AT VÆLGE ACCEPT ELLER VED AT INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUGE SOFTWAREN ELLER SOFTWAREBASEREDE TJENESTER ACCEPTERER DU (ENTEN SOM ENKELTPERSON ELLER EN JURIDISK ENHED), AT DU HAR LÆST DISSE VILKÅR, FORSTÅR DEM OG ACCEPTERER, AT DE ER JURIDISK BINDENDE FOR DIG. HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE VILKÅRENE, SKAL DU UNDLADE AT INSTALLERE, BRUGE ELLER KOPIERE SOFTWAREN.

Disse Vilkår gælder alle F-Secure-programmer og/eller webprogrammer, der licenseres af eller gøres tilgængelige for dig, herunder supportværktøjer, webportaler, der direkte understøtter din brug af Softwaren, relateret dokumentation og alle opdateringer og opgraderinger af ovenstående programmer/tjenester (samlet benævnt "Softwaren"). Disse Vilkår gælder kun for de programmer, der er leveret i henhold til den købte licens eller en relateret serviceaftale, hvor disse Vilkår er specifikt tilføjet. Du anerkender og accepterer, at Softwaren er underlagt bestemte begrænsninger såsom anvendelsesformål og visse tekniske krav, herunder, men ikke begrænset til, operativsystem, lagringsplads, geografisk sted eller netværkstilslutning.

Kommerciel licens

Under forudsætning af at der sker betaling af de pågældende licensgebyrer, og under forudsætning af at følgende vilkår og betingelser overholdes, gives du en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig rettighed til at bruge den angivne Software i en bestemt tidsperiode, hvilket udgør en særskilt aftale mellem dig og F-Secure eller F-Secures distributører. F-Secure og F-Secures licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig.

Du må:

A) kun installere og bruge Softwaren på det antal enheder (typisk håndholdte enheder, pc'er, servere eller anden hardware, samlet benævnt "Enheden"), som er anført i Softwaren, F-Secures Licenscertifikat, på den pågældende faktura, produktemballage eller i den aftale, hvor disse Vilkår er tilføjet. Hvis Softwaren og/eller dens tjenester deles via et netværk, eller hvis Softwaren bruges til at filtrere trafik på servere, firewalls eller gateways, skal du have en licens til enten scanningsfunktionen eller til det samlede antal brugere, som Softwaren leverer tjenester til. I sådanne tilfælde kan du installere Softwaren på det nødvendige antal enheder.

B) kun oprette kopier af Softwaren med henblik på installation og sikkerhedskopiering.

C) øge antallet af licenser ved at købe flere licenser.

Gratis licens og evalueringslicens

Dette kapitel finder anvendelse, når du bruger, henter eller installerer en prøve-, beta- eller freeware-version af Softwaren, eller du tildeles en licens af F-Secure eller dennes distributør udtrykkeligt med henblik på evaluering. Sådanne licenser tildeles altid på ikke-eksklusiv og uoverdragelig basis. Software (såvel som relaterede tjenester), der gives i licens under disse ordninger, er mere tilbøjelig til at blive ændret end den, der licenseres under kommercielle licenser, og indeholder muligvis bedre funktioner til brugsanalyse og reklame. Eftersom der ikke afkræves betaling for licensen, bekræfter du, at; (i) F-Secure ikke er forpligtet til at yde support- eller vedligeholdelsestjenester, og (ii) F-Secure altid kan bringe din licens til softwaren til ophør, tilgængeligheden deraf, nogle af dens funktioner, begrænse eller justere den til dig tilgængelige kvote eller konvertere gratis funktioner til betalingspålagte. Selvom du køber ekstra funktioner til denne Software, gælder ovenstående det hele. Ovenstående ændringer eller en længere periode uden aktivitet kan også medføre sletning af eller begrænsing af adgangen til dit indhold administreret via Softwaren. Hvor disse ændringer påvirker din brug af Softwaren, bliver du særskilt underrettet. Denne type licens tildeles enten på tidsbegrænset basis, eller indtil den bringes til ophør ved særskilt underretning. Hvor licensen tildeles på tidsbegrænset basis, er licensen udelukkende tildelt med henblik på at evaluere Softwaren og kun i en angiven prøveperiode, som begynder på den dato, Softwaren første gang hentes eller leveres til dig. Efter den angivne tidsperiode skal du enten købe softwarelicensen fra F-Secure eller dennes distributør eller ødelægge og indstille brugen af Softwaren.

Licens til gratis værktøjer

En ikke-kommerciel licens gælder, når du bruger, henter eller installerer et softwareprogram, som er gjort tilgængelig for dig af F-Secure eller dennes distributør til brug som et supplerende eller sagsspecifikt værktøj. Denne Software gives kun i licens til dig i en begrænset periode som en ikke-eksklusiv, uoverdragelig licens og er ikke beregnet til kontinuerlig indholdssikkerhed eller til andre langsigtede formål. F-Secure forbeholder sig til enhver tid retten til at afslutte muligheden for at bruge denne type Software og er ikke forpligtet til at yde support- eller vedligeholdelsestjenester.

Licensbegrænsninger

Du må ikke:

A) installere eller bruge Softwaren i strid med disse Vilkår, F-Secures Licenscertifikat eller anden relateret dokumentation

B) distribuere kopier af Softwaren til tredjepart, elektronisk overføre Softwaren til en computer tilhørende tredjepart eller tillade tredjepart at kopiere Softwaren, bortset fra og i det omfang, hvor denne aktivitet er udtrykkeligt angivet i tilhørende dokumentation

C) ændre, tilpasse, oversætte, udleje, lease, videresælge, distribuere eller skabe afledte værker, som er baseret på Softwaren og/eller relaterede filer (herunder, men ikke begrænset til, databaser, nyheder, beskrivelser eller andet indhold) eller nogen del heraf

D) dekompilere, foretage reverse engineering af, adskille eller på anden vis reducere Softwaren og/eller relaterede filer (herunder, men ikke begrænset til, databaser, nyheder, beskrivelser eller kommunikation mellem programmer) til en form, som kan forstås af mennesker (med undtagelse i det begrænsede omfang, det er tilladt i henhold til ufravigelig lov om ophavsret), da Softwaren indeholder eller kan indeholde forretningshemmeligheder tilhørende F-Secure og F-Secures licensgivere

E) bruge dokumentationen til noget andet formål end at understøtte din brug af Softwaren

F) videregive oplysninger om den autorisationskode til licensen, der er givet til programinstallation (herunder, men ikke begrænset til, abonnementsnøgle) til nogen tredjepart

G) bruge Softwaren eller nogen del heraf til at implementere et produkt eller en tjeneste, der skal fungere på eller i forbindelse med Softwaren, til noget andet formål end det, som Softwaren er leveret til, eller

H) hvor Softwaren indeholder en komponent i form af en Automatisk opdateringsagent, bruge en sådan komponent til at udgive, distribuere og/eller erhverve software eller indhold (i), som ikke specifikt er relateret til F-Secures produkter og/eller tjenester, og (ii) som ikke er sikkerhedsrelateret (eller eventuelle opdateringer til sådan software eller sådant indhold).

Kontakt F-Secure direkte, hvis du ønsker andre rettigheder til Softwaren end dem, der er givet i disse Vilkår.

Adkomst

Adkomst, ejendomsret og immaterielle ejendomsrettigheder til Softwaren tilhører F-Secure og/eller F-Secures licensgivere. Softwaren er beskyttet af ophavsretslove og international ophavsret samt andre traktater om immateriel ejendomsret.

Open source-licenser

Du accepterer, at visse komponenter i Softwaren kan være omfattet af såkaldte "open source"-softwarelicenser ("OSS-licenser"), hvilket betyder, at softwarelicenser, der er godkendt som open source-licenser af Open Source Initiative, eller andre i det væsentlige tilsvarende licenser, herunder, men ikke begrænset til, enhver licens, der som betingelse for distribution af softwaren, der er givet i licens i henhold til en sådan licens, kræver, at distributøren gør softwaren tilgængelig i kildekodeformat ("Open source-komponenter"). Hvad angår Open Source-komponenterne gælder følgende bestemmelser; i) i det omfang, det udtrykkeligt kræves af OSS-licenser, skal betingelserne i relevante OSS-licenser (herunder især omfanget af licensen samt ansvarsfraskrivelser af garantier og forpligtelser) gælde for den eller de respektive Open Source komponent(er) i stedet for disse Vilkår og ii) i det omfang at de gældende vilkår for sådanne licenser forbyder nogen af begrænsningerne i disse Vilkår, vil sådanne begrænsninger ikke gælde for disse Open source-komponenter. Sådanne OSS-licenser, der relateres til respektive Open source-komponenter, er placeret i Softwarens installationsbibliotek eller et andet sted, der er angivet i Softwaren, når det kræves af vilkårene til OSS-licenserne.

Begrænset garanti og ansvarsfraskrivelse

Begrænset garanti på medier. F-Secure garanterer, at det fysiske medie, hvis et sådant findes, som er produceret af F-Secure, og som softwaren er optaget på, er fri for materiale- og fabrikationsfejl ved normal brug i 30 dage efter leveringsdatoen. F-Secure giver ingen garantier på medier, hvis Softwaren medfølger i eller med tredjeparts enhed. Eventuelle underforståede garantier på mediet, herunder underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, er begrænset til en periode på 30 dage fra leveringsdatoen. F-Secure vil efter eget skøn erstatte mediet eller refundere mediets købspris. F-Secure har ikke pligt til at erstatte eller refundere købsprisen på det medie, som beskadiges i forbindelse med en ulykke, misbrug eller forkert anvendelse.

Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med garanti på software. SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART. F-SECURE, F-SECURES LICENSGIVERE OG DISTRIBUTØRER GIVER IKKE NOGEN GARANTIER FOR SOFTWAREN ELLER RELATERET DOKUMENTATION, HVAD ANGÅR KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER ANDET. F-SECURE, F-SECURES LICENSGIVERE OG DISTRIBUTØRER FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR ADKOMST, TILGÆNGELIGHED, YDELSE, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. AL RISIKO, HVAD ANGÅR SOFTWARENS RESULTATER OG YDELSE OG DEN RELATEREDE DOKUMENTATION, PÅHVILER DIG.

Fuldstændig garantierklæring. Den begrænsede garanti på medier, der gives i det forudgående afsnit, er den eneste garanti af nogen slags, som gives af F-Secure. Ingen mundtlig eller skriftlig information eller rådgivning, som er givet af F-Secure, F-Secures forhandlere, distributører, agenter eller medarbejdere, udgør en garanti eller kan på nogen måde øge omfanget af den forudgående, begrænsede garanti, og du kan ikke gøre sådan information eller rådgivning gældende. I visse jurisdiktioner er det ikke tilladt at begrænse eller udelukke udtrykkelige eller underforståede garantier, hvilket betyder, at ovennævnte eksklusion muligvis ikke gælder for dig, og du kan have andre rettigheder, som kan variere fra jurisdiktion til jurisdiktion.

Ansvarsbegrænsning

Ansvarsbegrænsning for bestemte kategorier af skader. F-SECURE, F-SECURES MEDARBEJDERE, LICENSGIVERE, DISTRIBUTØRER ELLER LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ELLER I HENHOLD TIL NOGEN JURIDISK TEORI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNINGSRET ELLER AFTALERET, ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR SÆRLIG SKADE, HÆNDELIG SKADE ELLER FØLGESKADE ELLER INDIREKTE SKADE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DRIFTSTAB ELLER TAB AF INDTJENING, MISTEDE ELLER BESKADIGEDE DATA, FILER, ENHED ELLER PROGRAMFEJL ELLER FUNKTIONSSVIGT ELLER ØVRIGE KOMMERCIELLE ELLER ØKONOMISKE TAB, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR BRUG AF SOFTWAREN ELLER RELATERET DOKUMENTATION, SELVOM F-SECURE ER BLEVET UNDERRETTET OM RISIKOEN FOR, AT SÅDANNE SKADER KAN SKE.

Begrænsning af det samlede ansvar. DET MAKSIMALE SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR FOR F-SECURE, F-SECURES LICENSGIVERE OG DISTRIBUTØRER OVER FOR DIG FOR FAKTISKE SKADER, DER MÅTTE OPSTÅ AF EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAG, OVERSTIGER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DET BELØB, DU HAR BETALT FOR SOFTWAREN. I TILFÆLDE AF SKADER OPSTÅET PÅ GRUND AF EN FEJL I SOFTWAREN, DER FØRER TIL TAB, BESKADIGELSE, UAUTORISERET VIDEREGIVELSE ELLER UDVIDET MANGLENDE ADGANG TIL INDHOLDET, ER ANSVARET UDTRYKKELIGT BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER ER BETALT FOR LICENSEN TIL SOFTWAREN I DE 6 MÅNEDER, SOM ER GÅET FORUD FOR ET SÅDANT FUNKTIONSSVIGT.

Umistelige forbrugerrettigheder, modtagere af Vilkår. I visse jurisdiktioner er det ikke tilladt at begrænse eller udelukke ansvar for hændelige skader eller følgeskader, hvilket betyder, at ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for dig eller måske kun delvist. Intet i disse vilkår vil forringe de lovfæstede rettigheder, der tilhører en part i dennes egenskab som forbruger. F-Secure handler på vegne af sine medarbejdere, distributører, licensgivere, leverandører og associerede selskaber med det formål at fraskrive sig, ekskludere og begrænse de forpligtelser, garantier og det erstatningsansvar, som er anført i disse Vilkår, men ikke i nogen anden henseende eller med henblik på noget andet formål.

Ansvarsbegrænsning under tysk og østrigsk lov. Hvad angår licenser, der er købt af forbrugere, der er bosiddende i Tyskland eller Østrig, gælder følgende vedrørende ansvarsbegrænsning i stedet for afsnit 1 og 2 herover: Hvad angår krav, der er fremsat om skadeserstatning, krav om erstatning for udgifter samt andre krav om ansvar, uanset om disse måtte opstå inden for eller uden for kontrakt, misligholdelse af forpligtelser i forhold til lovgivningen eller andet under denne licens, gælder følgende: F-Secure, F-Secures licensgivere, distributører eller leverandører er erstatningsansvarlige uden begrænsning for i) skade, der er forårsaget med forsæt eller via grov uagtsomhed, ii) for krav i henhold til den tyske/østrigske produktansvarslov og iii) i tilfælde af krænkelse af liv, krop eller sundhed. I tilfælde af simpel uagtsomhed gælder følgende: F-Secure, F-Secures licensgivere, distributører eller leverandører er kun erstatningsansvarlige i situationer, hvor F-Secure har misligholdt en væsentlig, kontraktuel forpligtelse (afgørende kontraktuel forpligtelse). Dette ansvar begrænses til en kontraktuelt almindeligt forekommende og forudseelig skade, hvad angår materiel og pekuniær skadeserstatning.

Indhold

Ud over andre vilkår i dette dokument gælder følgende specifikke vilkår og betingelser for Software med funktioner til synkronisering og sikkerhedskopiering af indhold.

Formål. Softwaren til indholdsadministration er gjort tilgængelig for dig med det formål at sikkerhedskopiere, overføre, vise, redigere, tilpasse, kopiere, synkronisere og dele (samlet set "administrere") indhold, (i) som er placeret på din enhed og på angivne eksterne tjenester, (ii) som du er indehaver af rettighederne til at gengive og/eller formidle, og (iii) som ikke er ulovlige i henhold til gældende love. Softwaren er ikke arkiveringssoftware.

Begrænsning af brug. Softwaren er kun beregnet til brug ved administration af enkelte filer i visse almindeligt anvendte computerprogrammer, for eksempel dokument-, foto- og videofiltyper. Softwaren kan også bruges til at administrere filer/data i tredjepartstjenester, men den sikkerhedskopierer ikke filer fra disse kilder. Softwarens administrationsmuligheder kan variere fra én enhed til en anden. Det er ikke hensigten, at softwaren bruges til at administrere (i) indhold fra/gjort tilgængelig via firmanetværkstjenester, (ii) programmer, (iii) operativsystemer eller (iv) dataformater, der bruges på servere, f.eks., men ikke begrænset til, databaser. Du afstår fra at bruge softwaren til at sikkerhedskopiere indhold, som ikke primært er placeret og gemt på din enhed og/eller interne computerhardware (f.eks. eksterne lagerenheder eller indhold gemt på et internt og/eller eksternt netværk). Som standard udføres handlinger automatisk af Softwaren i løbet af en fastlagt periode, der afhænger af relaterede tekniske begrænsninger, og der gives således ingen garanti for det specifikke tidsrum, hvori handlingerne til sikkerhedskopiering kan afsluttes.

Omkostninger til dataoverførsel. Du accepterer, at brugen af Software kan resultere i yderligere omkostninger til dataoverførsel. Sådanne yderligere omkostninger kan variere baseret på type enhed / tilslutning / operatørnetværk, og du, ikke F-Secure, er ansvarlig for sådanne omkostninger.

Slettet indhold. Indhold lagret af softwaren kan blive slettet på grund af indstillinger i Softwaren, ændringer af kvoter eller dine kommandoer. F-Secure er ikke forpligtet til at gemme noget indhold ud over licensens ophør eller udløb, men kan bevare indhold/data deraf i en begrænset periode i overensstemmelse med sin politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller kan efter eget skøn give en respitperiode.

Tilladt indhold. Du afstår fra at administrere noget i) ulovligt eller krænkende indhold ii) ulovligt, stødende, fornærmende, obskønt, pornografisk, chikanerende, injurierende eller på anden måde upassende indhold eller materiale eller iii) indhold, der strider mod retningslinjerne for tilladt indhold, som vedligeholdes af den operatør, som du har anskaffet Softwaren fra. Du accepterer specifikt nøje at overholde bestemmelserne i gældende love om ophavsret og erklærer, at du har de fornødne rettigheder og tilladelser i tilfælde, hvor du deler indhold med tredjeparter. I DENNE HENSEENDE MINDES DU OM, AT ENHVER GENGIVELSE, FORMIDLING AF ET VÆRK OG/ELLER ENHVER UDSEENDELSE AF EN FORESTILLING, LYDOPTAGELSE ELLER VIDEOOPTAGELSE UDEN AUTORISATION KAN UDGØRE ET RETSBRUD ELLER EN KRÆNKELSE AF OPHAVSRET. Du er alene ansvarlig for det indhold, der administreres via softwaren, og mere generelt for din brug af Softwaren. Du er informeret om, at F-Secure og dennes distributører samarbejder med de behørige myndigheder angående ulovligt eller krænkende indhold, der deles eller overføres af dig, og er berettiget til at standse eller forhindre din brug af Softwaren til sådanne aktiviteter og fjerne dette indhold eller adgangen til det.

Skadesløsholdelse. Du holder F-Secure, F-Secures licensgivere, distributører og leverandører skadesløse (tilsammen benævnt "Skadesløsholdte") for (i) alle omkostninger, gebyrer, krav, erstatningskrav og forpligtelser, der ifaldes og/eller retshandlinger, der foretages imod en af de Skadesløsholdte, herunder uden begrænsning ekstern juridisk rådgivning og konsulentsalærer, der opstår som følge af ulovlig adfærd og/eller overtrædelse af tredjeparters rettigheder og/eller (ii) enhver skade, som du medfører igennem din brug af Softwaren.

Sikkerhed og adgang til indhold. Du er informeret om, at på trods af indsatsen for at gøre adgang til og overførslen af indholdet sikret mod tredjeparts indtrængen giver F-Secure ingen garantier mod indtrængen på grund af en ulovlig aflytning af dataoverførsler, sikkerhedsbrud på datalagre, urigtige eller ufuldstændige implementeringer af sikkerhedsforanstaltninger på brugernes enheder eller browsere. Du alene er ansvarlig for at styre indholdet, herunder adgangstilladelser til indholdet. Når du deler indholdet, har enhver, der modtager din kopi af delingslinket, adgang til de filer, du har delt. F-Secure eller F-Secures distributører holdes ikke ansvarlige for tredjeparters uautoriserede adgang til indhold, som du deler eller gemmer ved hjælp af Softwaren.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Personlige data. Med henblik på at levere tjenesterne relateret til softwaren til dig og til kunderelationsformål kan F-Secure have brug for at indsamle og behandle personlige data, som angår din brug af Softwaren og andre relaterede tjenester. Disse indsamlede personlige data består typisk af i) data, du aktivt sender til os (f.eks. kontakt-/registreringsoplysninger, oplysninger fremlagt for at afhælpe et supportproblem) og/eller ii) data, der automatisk indsamles af Softwaren eller udløses af din brug af bestemte funktioner (f.eks. licens-/enheds-/softwareoplysninger, telefonnummer, oplysninger om aktivitet på din brugerkonto, geografisk placering af din enhed).

Dit indhold. Ovenstående gælder også indhold, som du administrerer eller sikkerhedskopierer via Softwaren. F-Secure begrænser synligheden til dit indhold og behandler det som privat med undtagelse af specifikke tilfælde, hvor F-Secure har et juridisk fastlagt behov for adgang.

Tekniske data og sikkerhedsdata. For at F-Secure kan levere tjenesterne relateret til Softwaren til dig og videreudvikle dem er Softwaren nødt til at indsamle data, der angår softwareprogrammer, internet, din enhed, dit indhold og din brug af ovenstående. Disse data indsamles typipsk i form af objektsikkerhedsdata, analysedata, statistik, filmetadata, placeringsdata og andre lignende data. Denne type data samles eller gøres på anden vis anonym, når det er muligt.

Analysedata. For at F-Secure kan vedligeholde, udvikle og forbedre Softwaren og relaterede tjenester kan data om ydelse, miljø, brug af Softwaren og din feedback angående samme også blive indsamlet af Softwaren. Denne type data samles eller gøres på anden vis anonym, når det er muligt.

Overførsler. F-Secure kan endvidere videregive eller overføre disse ovenstående data til sine affilierede, underleverandører, distributører og operatørpartnere. Disse parter kan befinde sig i EØS eller uden for EØS. Enhver overførsel af data udføres på en sikker måde. F-Secure kan også behandle og fremlægge data, hvor det er nødvendigt at gøre dette for at forfølge berettigede interesser i overensstemmelse med gældende love.

Flere oplysninger. De indsamlede data varierer alt efter Software. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om behandling af personlige data og kontaktoplysninger i F-Secures relevante erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Disse erklæringer kan findes via produktets brugergrænseflade eller i afsnittet om beskyttelse af personlige oplysninger på F-Secures websted.

Tilladelser fra dig til F-Secure

For at få Softwaren til at fungere efter hensigten tillader du, at F-Secure gør følgende, hvis det er nødvendigt for at levere de relaterede Tjenester til dig.

Sikkerhedshandlinger. Du giver F-Secure tilladelse til, på dine vegne, at kopiere mistænkelige filer, der indeholder eksekverbar kode fra din enhed eller fra dine tjenestekonti hos tredjepart knyttet til Software til F-Secures backend-systemer, hvor F-Secure mere effektivt kan analysere dem for ondsindet aktivitet.

Overdragelse af dine filer. I tilfælde hvor du foranlediger, at indholdet sikkerhedskopieres, overføres, kopieres, dubleres, tilpasses, ændres, benyttes, synkroniseres eller udgives via din brug af Softwaren, bekræfter du, at F-Secure (og/eller F-Secures operatørpartner som relevant) også kan have brug for at behandle det samme indhold på dine vegne, for at Softwaren kan fungere. Til det formål tildeler du F-Secure (og/eller F-Secures operatørpartner som relevant) en licens til at behandle indholdet i den udstrækning, det er nødvendigt for at sætte os i stand til at levere de gældende tjenester til indholdsadministration til dig. Du bevarer kontrollen over dit indhold.

Generelt

Egnethed. Softwaren er underlagt visse funktionsbegrænsninger som oplyst af F-Secure (eller af F-Secures distributør, som du har anskaffet denne licens fra) fra tid til anden. Du bekræfter herved, at du har kontrolleret dens egnethed til at imødekomme dine behov, inden du registrerer dig med henblik på brug af Softwaren.

Ændringer. F-Secure forbedrer konstant sine tjenester. F-Secure forbeholder sig retten til at ændre Softwarens funktioner eller funktionalitet. F-Secure gør dette for at levere bedre produkter eller tjenester, for at justere Softwaren i forhold til ændringer i markedet eller forskrifter, for at tage højde for efterfølgende tekniske begrænsninger eller af andre lignende, gyldige årsager. F-Secure er derfor nødt til at opgradere og foretage ændringer af Softwaren fra tid til anden. Disse ændringer kan indebære, at der tilføjes nye eller udelades gamle funktioner. Du bør bruge den seneste version af Softwaren for at få optimeret sikkerhed og anvendelighed. F-Secure forbeholder sig retten til afslutte vedligeholdelse af og support til visse versioner af eller operativsystemer til Softwaren i overensstemmelse med sin praksis angående produktlevetid. Eftersom størstedelen af F-Secures Software er afhængig af hyppige opdateringer, kan det medføre, at Software ikke længere fungerer. Brug af Software, for hvilken vedligeholdelse indstilles, anbefales ikke, og sådan brug er ene og alene dit eget ansvar. Der findes flere oplysninger om praksis for produktlevetid på F-Secures websted. Eftersom Softwaren sandsynligvis videreudvikles og ændres i løbet af din abonnementsperiode, kan det være nødvendigt for F-Secure at revidere disse Vilkår i forbindelse med opdatering, og de reviderede Vilkår finder automatisk anvendelse på de tilsvarende versioner af Softwaren, som er distribueret med de reviderede Vilkår. Hvis nogen del af disse Vilkår findes ugyldige og uden retskraft, påvirker det ikke gyldigheden af de resterende Vilkår, som fortsat er gyldige og retskraftige.

Yderligere Vilkår. Softwaren kan indeholde webprogrammer eller webportaler ('sites'). Brug af sådanne sites kan være underlagt flere Vilkår. Du accepterer at gennemse sådanne sites for flere Vilkår i forbindelse med brug og kun bruge sådanne sites i henhold hertil. Sådanne sites kan også tilhøre F-Secures distributør eller andre tredjeparter. F-Secure har intet ansvar med hensyn til tredjeparters websteder.

Tilgængelighed. Du er oplyst om og accepterer hermed, at hele eller en del af Softwaren kan være midlertidig utilgængelig/ikke-operationel på grund af reparationer, opgraderinger, vedligeholdelse eller af grunde, der er uden for F-Secures rimelige kontrol (force majeure). F-Secure, F-Secures licensgivere eller distributører kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenserne af sådanne afbrydelser og skal genoprette tilgængeligheden/driften af Softwaren så hurtigt som rimeligt muligt afhængigt af de foreliggende tekniske begrænsninger.

Ophør. Uden bindende virkning for anden ret til ophævelse eller udløb i disse Vilkår eller ifølge aftaleret ophører din licens til Softwaren øjeblikkeligt uden varsel, hvis du misligholder nogen af disse Vilkår eller bruger Softwarens funktioner til andre formål end angivet i officiel dokumentation. Hvis F-Secure observerer, at du bruger Softwaren i) i misligholdese af disse Vilkår, ii) andre gældende vilkår eller iii) det tiltænkte formål, iv) på en åbenlys urimelig måde eller v) på en måde, som kan bringe dens brug for tredjepart i fare (f.eks. ved at lægge beslag på adgangsbåndbredden), forbeholder F-Secure sig retten til (i) ikke at forny din licens, (ii) begrænse din brug af Softwaren og/eller en del deraf (f.eks. reducere tilgængelig lagerplads) og/eller (iii) ophæve licensen. Hvis aftalen mellem F-Secure og F-Secures distributør, som forsyner dig med softwaren, ophæves, har F-Secure eller dennes distributør mulighed for at underrette dig om tidlig ophævelse af din licens. Du er ikke berettiget til refusion, erstatning eller anden kompensation fra F-Secure grundet denne ophævelse. Vilkårene for begrænsninger på brug er fortsat gældende efter ophør.

Eksportrestriktioner. Du anerkender og accepterer, at Softwaren kan være underlagt restriktioner og kontrolforanstaltninger pålagt af nationale love og bestemmelser, herunder men ikke begrænset til Den Europæiske Unions eksportregulativer eller United States Export Administration Act (samlet kaldet "Eksportregler"). Du accepterer og bekræfter, at hverken Softwaren eller noget direkte produkt deraf er eller vil blive erhvervet, sendt, overført eller reeksporteret, direkte eller indirekte, til noget land, hvor en sådan eksport er forbudt i henhold til de gældende Eksportregler og bestemmelser, og heller ikke vil blive brugt til noget formål forbudt af de samme. Ved at bruge Softwaren anerkender og accepterer du ovenstående, og du erklærer og garanterer, at du vil overholde Eksportreglerne, enten ved eksport eller re-eksport eller import af Softwaren eller nogen underliggende informationsteknologi. Desuden erklærer og garanterer du, at du ikke er statsborger i et land pålagt amerikansk embargo eller en part opført i U.S. Table of Denial Orders eller U.S. Treasury Departments liste med Særligt udpegede statsborgere.

Licensrettigheder for den amerikanske stat. Hvis licensen er erhvervet til eller på vegne af USA, statens myndigheder og/eller på disses foranledning ("Den amerikanske stat"), anerkender du, at Softwaren og dokumentationen er henholdsvis "kommerciel computersoftware" og "dokumentation til kommerciel computersoftware", som disse termer er defineret med henblik på Federal Acquisition Regulations (FAR) i tilfælde af civile institutioners køb (48 C.F.R.2.101) samt det amerikanske Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) i tilfælde af køb foretaget af enheder inden for det amerikanske forsvarsministerium (48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) og (5)). I henhold til 48 C.F.R.12.212 i FAR og 48 C.F.R. 227.7202 i DFARS samt andre gældende bestemmelser er enhver brug, ændring, reproduktion, udgave, ydelse, visning, offentliggørelse eller distribution af Softwaren og dokumentationen fra den amerikanske stats side eller på vegne af denne udelukkende underlagt disse Vilkår og er forbudt undtagen i den udstrækning, det er tilladt i henhold til disse Vilkår.

Højrisikoaktiviteter. Softwaren er ikke fejlbestandig, medmindre dette er udtrykkeligt angivet i produktdokumentationen, og er ikke udviklet, fremstillet eller beregnet til brug eller videresalg som styringsudstyr i risikomiljøer, hvor der kræves en fejlsikker ydelse såsom drift af atomanlæg, systemer til flynavigation eller flykommunikation, styring af lufttrafik, hjerte-lunge-maskiner eller våbensystemer, hvor et svigt i Softwaren kan medføre dødsfald, personskade eller alvorlige fysiske eller miljømæssige skader ("Højrisikoaktiviteter"). F-Secure og F-Secures leverandører fraskriver sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for egnethed vedrørende Højrisikoaktiviteter.

Anvendelige ret. Medmindre andet er angivet herunder, er disse Vilkår underlagt finsk lovgivning uden hensyn til modstridende love, regler og principper og uden hensyn til De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb. Domstolene i Finland har enekompetence og værneting til at afgøre enhver tvist, der måtte opstå som følge af disse Vilkår. I tilfælde af licenser, der er købt i eller på vegne af licenstagere, der er bosiddende i USA eller er underlagt amerikansk lovgivning, vil disse Vilkår være underlagt staten Californiens love uden hensyn til modstridende love, regler og principper og uden hensyn til De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb. I disse tilfælde har de statslige og føderale domstole i Californien enekompetence og værneting til at afgøre enhver tvist, der opstår som følge af disse Vilkår. I forbindelse med licenser, der er købt af forbrugere, som er bosiddende uden for Finland eller USA, kan disse Vilkår være underlagt lokale love i jurisdiktionerne. Hvis F-Secure vælger at undlade at udøve sine rettigheder i overensstemmelse med disse Vilkår, betyder det ikke, at F-Secure giver afkald på udøvelsen af disse rettigheder i fremtiden.

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse Vilkår, eller hvis du ønsker at kontakte F-Secure af anden grund, kan du skrive til: F-Secure Corporation, PL24, FI-00181 Helsinki, Finland, e-mail: helsinki@f-secure.com eller ringe til: +358 9 2520 0700.